Вие сте тук: Начало » Условия за ползване

Условия за ползване

Моля, прочетете Общите условия за покупко-продажба през safari.bg („Общите условия") и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Общите условия" и натиснете виртуалния бутон „Създай профила". След извършване на това отбелязване се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

 

Запознайте се с нашата "Политика за защита на личните данни"

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ SAFARI.BG

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

VI. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия safari.bg
(Общи условия)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между „Хилман" ЕООД, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез safari.bg стоки, както и условията за ползване на другите услуги, предоставяни чрез уебсайта safari.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „Уебсайт/сайт" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „Хилман" ЕООД („ХИЛМАН") е търговското дружество, регистрирано по ф. д. № 9537/2005 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Самуил № 62, тел./факс (+359 2) 988 29 81, адрес на електронна поща: office@hillman.bg, ЕИК по БУЛСТАТ: 102927391, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия safari.bg. ХИЛМАН е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG 102927391.
3. „safari.bg" (http://www.safari.bg) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
4. „Клиент" е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице, което е регистрирано в safari.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.
5. „Клиенстки профил" е обособена част в safari.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта safari.bg услуги и съхранявана от ХИЛМАН. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от safari.bg, да променя паролата си за достъп и др.
6. „Потребителско име" е посочен от Клиента при регистрацията му в safari.bg електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в safari.bg.
7. „Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в safari.bg стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.
8. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
9. „Случайно събитие" е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
10. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
11. „Информационна система" („Система") е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
12. „IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
13. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
14. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
15. „Интернет страница" („Страница") е съставна и обособена част от уебсайт.
16. „Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

Предмет

Чл. 2.

1. ХИЛМАН предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в safari.bg стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в safari.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
2. ХИЛМАН предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта safari.bg, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
3. Доколкото предоставяните от ХИЛМАН стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от ХИЛМАН.

Регистрация

Чл. 3.

1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в safari.bg стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на safari.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан в чл. 4, ал. 1.
2. При попълване на регистрационната форма по ал. 1, т. 1 Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на ХИЛМАН данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3. В случай, че Клиент на safari.bg предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, ХИЛМАН има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
4. Преди извършване на изявлението по чл. 4, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма по ал. 1 информация.

Съгласие с Общите условия

Чл. 4.

1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през safari.bg" и натискане на виртуалния бутон „Продължи", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от ХИЛМАН, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ХИЛМАН може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент - юридическо лице, изявлението по ал. 1 се извършва от законния му представител.
2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.safari.bg/item/b/bg/247 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
3. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез safari.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ХИЛМАН и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в safari.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта safari.bg.

Сключване на договора

Чл. 5.

1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
2. След сключване на договора ХИЛМАН незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с ХИЛМАН и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до ХИЛМАН по електронна поща на адрес: office@hillman.bg или по факс: (+359 2) 980 29 81.
4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Парола и потребителско име

Чл. 6.

1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в safari.bg.
2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно ХИЛМАН в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit".

Промени в Общите условия

Чл. 7.

1. Доколкото предлаганите чрез safari.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ХИЛМАН.
2. При извършване на промени в Общите условия, ХИЛМАН се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в safari.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 5 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до ХИЛМАН по електронна поща на адрес: office@hillman.bg или по факс: (+359 2) 980 29 81.
5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ХИЛМАН, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Приложно поле

Чл. 8. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на ХИЛМАН.

Нагоре

 

II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ SAFARI.BG

Публикуване на информация за стоките в safari.bg

Чл. 9.

1. ХИЛМАН публикува в safari.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента по чл. 5, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
2. ХИЛМАН не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Мнения и изображения, разполагани на safari.bg

Чл. 10.

1. Клиентът може публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в safari.bg, както и да разполага файлове, съдържащи техни изображения или видео файлове, свързани с тези стоки, в съответните Интернет страници, съдържащи описание на тези стоки.
2. Файловете с изображения, разполагани от Клиента на ползвания от ХИЛМАН сървър, следва да отговарят на посочените на съответната Интернет страница от сайта изисквания за размер и формат на файла, както и за качество на изображението, както и да не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.

Публична покана

Чл. 11. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в safari.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин.

Заявка за покупка

Чл. 12.

1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в safari.bg стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците на safari.bg и натисне виртуалния бутон "Вход".
2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави", обозначен срещу съответна стока;
• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар");
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи".
3. Заявката за покупка на стока от safari.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди". До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ХИЛМАН не възниква задължение за нейното изпълнение.
5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Потвърждаване получаването на заявката

Чл. 13.

1. Заявка за покупка се приема от ХИЛМАН чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на ХИЛМАН (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента по чл. 5, ал. 3 да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; и
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока ХИЛМАН ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на ХИЛМАН, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж" ХИЛМАН уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ХИЛМАН възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

Цени

Чл. 14.

1. Всички цени в safari.bg са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв).
2. Указаните в safari.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 12.

Начини на плащане

Чл. 15.

1. Цената по чл. 14 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а. в брой;
б. по банков път на посочена от ХИЛМАН сметка;
в. чрез системата за електронни плащания ePay.bg;
г. по всеки друг указан в Интернет страниците на safari.bg начин.
2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:
а. в случаите по ал. 1, б. „а" - в момента доставката;
б. в случаите по ал. 1, б. „б" или „в" - в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
в. в случаите по ал. 1, б. „г" - съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.

Доставка

Чл. 16.

1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:
а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за гр. София;
б. в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за територията на Република България, извън в случаите по б. „а";
в. в посочения в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 13, ал. 1 срок - за случаите извън б. „а" и „б";
г. достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.
2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Чл. 17.

1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ХИЛМАН се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Чл. 18.

1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или
г. не е спазен срокът за доставка.
2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
3. При условията на ал. 1, б. „а", както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до ХИЛМАН.
4. В случай на упражняване правото по чл. 5, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 5, ал. 3.
5. ХИЛМАН възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 5, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.

Нагоре

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на ХИЛМАН

Чл. 19.

1. ХИЛМАН се задължава:
а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б. да достави в срок заявената стока;
в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
2. ХИЛМАН има право:
а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;
б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ХИЛМАН, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
3. ХИЛМАН няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и safari.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ХИЛМАН не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на ХИЛМАН (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
4. ХИЛМАН няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез safari.bg.

Чл. 20.

1. МЕЛАО си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Azola.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Azola.bg и/или в клиентския профил на Клиента.
2. МЕЛАО има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в Azola.bg от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез Azola.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Ограничаване на отговорността

Чл. 21.

1. ХИЛМАН полага грижа информацията в safari.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. ХИЛМАН няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ХИЛМАН не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от ХИЛМАН умишлено или при проявена груба небрежност
2. ХИЛМАН не носи отговорност за непредоставяне на достъп до safari.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ХИЛМАН, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
3. ХИЛМАН не гарантира, че достъпът до safari.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ХИЛМАН.
4. Доколкото ХИЛМАН не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, ХИЛМАН не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
5. ХИЛМАН не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством safari.bg.
6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в safari.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на safari.bg при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти. ХИЛМАН не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ХИЛМАН не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
7. ХИЛМАН няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва safari.bg.
8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, ХИЛМАН не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
9. ХИЛМАН не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез safari.bg.
10. Страните приемат, че ХИЛМАН не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на ХИЛМАН с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи ХИЛМАН предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Права и задължения на Клиента

Чл. 22.

1. Клиентът се задължава:
а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г. да получи стоката;
д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
2. Клиентът има право на:
а. достъп в режим онлайн до safari.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ХИЛМАН. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
б. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това
в. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 5, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Чл. 5, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона.
3. Клиентът се задължава при ползване на safari.bg:
а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в. да уведомява незабавно ХИЛМАН за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на safari.bg;
г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват safari.bg, както и да не използва safari.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в safari.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 10 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от ХИЛМАН, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ХИЛМАН;
д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
5. При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4 ХИЛМАН има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на safari.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, ХИЛМАН има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Обезщетения

Чл. 23.

1. Клиентът е длъжен да обезщети ХИЛМАН и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от ХИЛМАН услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети ХИЛМАН за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
3. ХИЛМАН е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от ХИЛМАН умишлено или при проявена груба небрежност.ь

Нагоре

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 24. ХИЛМАН има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 3 и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от ХИЛМАН услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Клиент

Чл. 25.

1. ХИЛМАН полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез safari.bg - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В регистрационната форма, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, ХИЛМАН обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ХИЛМАН има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 26.

1. ХИЛМАН събира и използва информацията по чл. 24 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ХИЛМАН на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до ХИЛМАН на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

Разкриване на информацията

Чл. 27. ХИЛМАН се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на чл. 26, ал. 3 по-горе;
2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
3. в други предвидени в закона случаи.

Нагоре

 

V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Права на интелектуална собственост

Чл. 28.

1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия safari.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на ХИЛМАН или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ХИЛМАН, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е ХИЛМАН или трето лице.
3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ХИЛМАН, Клиентът дължи на ХИЛМАН неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ХИЛМАН от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Чл. 29.

1. С разполагането на всяко мнение, коментар или файл с изображения по чл. 10 на уебсайта safari.bg Клиентът се съгласява и предоставя на всички останали Клиенти и нерегистрирани потребители на safari.bg, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което публикуваните материали са разположени на сървъра, ползван от ХИЛМАН.
2. Клиентът е единствено отговорен за законността на всяко мнение, коментар или файл с изображения по чл. 10, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на уебсайта safari.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Нагоре

 

VI. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 30.

1. При прекратяване на договора ХИЛМАН заличава клиентския профил и паролата за достъп до него.
2. Клиентът може по всяко време за поиска от ХИЛМАН заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а. преустановяване на дейността на ХИЛМАН;
б. прекратяване поддържането на safari.bg; или
в. в други предвидени в закона случаи.

Разваляне на договора

Чл. 31. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Нерегистрирани ползватели

Чл. 32.

1. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ползвателите на уебайта safari.bg, които не са извършили регистрация по описания в чл. 3 начин („нерегистрирани ползватели"), като техните права са ограничени до ползване и достъп до информационните услуги и ресурси на уебсайта safari.bg и други услуги, определени от ХИЛМАН за достъпни за нерегистрирани ползватели.
2. За нерегистрираните ползватели се прилагат по-конкретно, но не само, правилата на чл. 21, чл. 22, ал. 3 и 5, чл. 23, чл. 28, чл. 29 от настоящите Общи условия.

Нагоре

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност

Чл. 33. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Чл. 34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Писмена форма

Чл. 35. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта safari.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Приложимо право

Чл. 36. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2008 г.

 

Нагоре